HOME.ASTROLOGIE.LENORMAND.RITUELEN SPREUKEN  EN MAGIE.CONTACT.BESTELLEN.
H
ONVOLLEDIGE GEBOORTE HOROSCOOP
ANALYSE
        
Zon in Waterman
Geboren tussen 21 januari en 20 februari
origineel, vrijheidlievend, rebels
democratisch, wetenschappelijk, afstandelijk
onbevooroordeeld, koel, anti autoritair
intellectueel, modern, onvoorspelbaar

Terug.
H
H
Typerend voor je persoonlijkheidsbeleving is je vasthouden aan je eigen, vaak originele of ongewone mening en ideeën.  Je hebt een eigen willetje en waarschijnlijk neem je niet gauw iets op gezag aan.  Je wil je eigen mening vormen en als iemand probeert je een bepaalde visie aan te praten, keer je je waarschijnlijk haast automatisch af.  Misschien heb je het wat moeilijk om mensen met gezag te aanvaarden, behalve als je er zelf van overtuigd bent dat zij eerlijk zijn of gelijk hebben.  Ben je er eenmaal van overtuigd dat een idee valide is, dan probeer je ook anderen tot instemming te overhalen.  Dit betekent echter absoluut niet dat je niet open zou staan voor nieuwe dingen en ervaringen.  Integendeel.  Waarschijnlijk hou je juist wel van wat verandering, afwisseling en leven in de brouwerij.  Je doet niet graag iets volgens het bekende recept, want je zoekt liever naar nieuwe methoden die wellicht beter werken.  Tegenover het oude en bekende ben je misschien zelfs wat ongeduldig, verandering en vernieuwing kunnen voor jou niet snel genoeg gaan.  Alleen: je wil ze wel zelf ontdekken en niemand kan je er zomaar toe overhalen een nieuw idee te accepteren.  Waarschijnlijk ben je nogal op je vrijheid gesteld.  Ook bij de keuze van vrienden speelt die instelling mee.  Algemeen aanvaarde normen en oordelen en indelingen liggen je waarschijnlijk niet zo erg.  Misschien heb je wel juist sympathie voor die mensen die over het algemeen wat uit de boot vallen, iets speciaals hebben, wat excentriek zijn of op een of andere manier oneerlijk behandeld worden.  Je zou waarschijnlijk willen dat iedereen op een vriendelijke manier met elkaar omging en dat gevoelens van inferioriteit en superioriteit afwezig zijn.  Iedereen zou gelijke kansen moeten kunnen krijgen.  Je bent sociaal en menslievend ingesteld en je zoekt het liefst contact met een groep gelijkgezinden, die dezelfde denkrichting aanhangt.  Er schuilt wel iets rebels of revolutionairs in je.  Je toont belangstelling voor hervormingen en vernieuwingen op diverse terreinen: sociaal, wetenschappelijk, technologisch.

Nuances.  Wellicht moeten we bovenstaand beeld toch nog wat nuanceren en aanvullen:

zon konjunkt merkurius
Zon conjunct mercurius wijst op een verhoogde capaciteit voor vlotte communicatie en een verhoogd mentaal vermogen.  Je houdt ervan om dingen te weten te komen, te begrijpen en er je persoonlijke, soms wat al te subjectieve, zienswijze over te vormen.  Deze kan je in gesprekken met anderen over het algemeen vlot uitdrukken.

zon opposiet uranus
Waarschijnlijk vertoon je van tijd tot tijd de neiging tot grillige, opstandige, koppige gedragspatronen, veroorzaakt door ongeduld en het opeisen van totale persoonlijke vrijheid.  Misschien drijf je je verlangen naar unieke zelfexpressie, originaliteit en onafhankelijkheid - op zich positieve kwaliteiten - af en toe toch wat al te ver door, namelijk zo ver dat je er in feite ook zelf nadeel van ondervind.

maan in vissen
Instinctief reageer je als een romantisch en zachtmoedig mens.  Waarschijnlijk ben je heel ontvankelijk en gevoelig voor je omgeving.  Het is voor jou belangrijk om je verbonden te voelen met je omgeving.  Je beleeft jezelf alleszins niet als iemand die overal los van staat, integendeel, je voelt je waarschijnlijk best als je kan opgaan in iets anders.  Dat "iets anders" kan natuurlijk op verschillende gebieden liggen: de mensen om je heen, klanken (muziek) en beelden (kunst), dromen en fantasie, een of andere mystieke of religieuze belevingsvorm, zelfs drugs en alcohol.  Waarschijnlijk voel je gemakkelijk de stemming van anderen aan en slaat de stemming van anderen gauw op je over.  Je bent sensitief en je hebt niet graag dat iemand zich niet goed voelt.  Je leeft mee met anderen, kan je goed in hun leefwereld verplaatsen en voelt hun behoeften aan.  Je wil niemand kwetsen omdat je weet wat het is om gekwetst te worden.  Doordat emoties voor jou zo een grote rol spelen, kunnen anderen daar immers gemakkelijk gebruik of misbruik van maken.  Je hebt de neiging om vooral te kijken naar de positieve kanten van de mensen die je mag.  Hun tekortkomingen en fouten probeer je te begrijpen of misschien zie je ze wel gewoon over 't hoofd.  Daardoor zou je je af en toe diep teleurgesteld kunnen voelen.  Doordat je zo ontvankelijk bent voor invloeden van buiten, wisselt je gemoedsgesteldheid nogal eens.  Je bent je bewust van die ontvankelijkheid (af en toe verwens je je gevoeligheid misschien wel eens) en je probeert je ertegen te beschermen.  Dit kan bv. door je gereserveerd op te stellen tot je er zeker van bent dat je een ander kunt vertrouwen en dat die je gevoelens niet zal kwetsen, voor je die ander als vriend accepteert.  Je trekt je graag terug in je privé fantasiewereld.  Je beschikt over heel wat verbeeldingskracht die misschien in een artistiek vermogen tot uiting zou kunnen komen.  Kunst, muziek, je droom- en fantasiewereld zijn waarschijnlijk belangrijk voor jou en je kan er volkomen in opgaan.  Misschien voel jij je niet zo thuis in de koele, materiële wereld van rede en realiteit.  Diep in jezelf verlang je misschien naar een betere wereld met meer gevoel en fantasie, waarin niemand hoeft te lijden of alleen te staan.  Hierdoor zou je open kunnen staan voor allerlei mystieke of religieuze belevingen.  De keerzijde hiervan zou kunnen zijn dat je soms de realiteit uit het oog verliest, teveel illusies koestert en af en toe volkomen onvatbaar bent voor rede of bv. nogal slordig en onpraktisch omspringt met praktische zaken zoals geld.

2. GEVOELSLEVEN, GEWOONTEVORMING
maan in vissen
Je reacties op emotionele prikkels zijn diep romantisch, meelevend en verbeeldingsrijk.  Overgevoeligheid voor de denkwijzen van anderen en voor je omgeving maakt gewoonlijk dat je zeer kwetsbaar bent.  Je bent zeer gevoelig.  Een kleine gebeurtenis kan een diep indruk op je maken en je tot schreiens toe bewegen.  Dagenlang blijf je er van onder de indruk.  In de harde wereld, waar alles draait om status en geld, is echter geen plaats voor een sterke emotionaliteit en idealisme zoals dat van jou.  Vaak wordt je uitgelachen om je teergevoeligheid.  Je kan en durft je vaak niet voldoende te verdedigen en je kruipt in je schulp.  In je droomwereldje voel je je het veiligst.  Je bent een echt gewoontedier, die gemakkelijk ook verkeerde gewoonten overneemt.  Het afwennen van gewoonten kost je veel moeite, omdat je mate van wilskracht wel wat te wensen overlaat.  In het licht van je angst voor de werkelijke wereld en je verlangen naar het vluchten in het eigen veilige droomwereldje vallen een aantal van je hebbelijkheden waarschijnlijk wel te begrijpen.

Nuances.  Wellicht moeten we bovenstaand beeld toch nog wat nuanceren en aanvullen:

maan konjunkt venus
Dit aspect wijst op een conflict tussen je emotionele beleving enerzijds en je vermogen tot het tonen van liefde en genegenheid anderzijds, wat kan leiden tot een zekere onhandigheid in gevoelsuitingen, een slecht taxatievermogen of prikkelbaarheid omdat je vindt dat je je weer eens te gemakkelijk laten beïnvloeden hebt.

maan driehoek neptunus
Dit aspect wijst op een verhoogde gevoeligheid, zachtheid en verfijndheid in alle emotionele reacties, gepaard met verbeeldingskracht en het vermogen om begrip aan de dag te leggen.  Je bent sensitief en inspirerend, gewoonlijk zonder je je al te sterk te laten meeslepen door je fantasie en idealen.

maan opposiet pluto
Dit aspect wijst op een neiging om te hoge eisen te stellen in emotionele aangelegenheden, op een tendens tot extreem gedrag en angst voor verantwoordelijkheid, op emotionele machtsstrijd en onbewuste manipulatie en mogelijk ook op problemen met de moeder.  Je emotionele uitbarstingen, je neiging om heftig en impulsief te handelen, naar aanleiding van steeds dezelfde oorzaken zoals bv. jaloezie, gekrenkte ijdelheid of gekwetste trots, zouden ertoe leiden dat het voor jou moeilijker wordt dan voor de meesten om de gevoelsmatige ondersteuning, de warmte en zorg te ervaren, waar je nochtans zo een (misschien wel te) intense behoefte aan hebt.

zon in waterman
Bewust zie je jezelf als iemand wiens reacties op emotionele prikkels prettig en vriendschappelijk zijn, niettegenstaande ze ook een zekere innerlijke koelheid kunnen verbergen.  Je gevoelens zijn veelal verkrampt en beperkt doordat je er te veel over nadenkt i.p.v. ernaar te handelen.  Gevoel en verstand houden elkaar meestal goed in evenwicht, ook al bestaat er misschien soms een neiging tot chaotische stemmingen.  We hebben hier te maken met een actieve, naar buiten gerichte emotionaliteit.  Je sociaal gevoel is waarschijnlijk goed ontwikkeld, zonder dat dit echter leidt tot een opgeven van de eigen persoonlijkheid.  Als je het wil, kan je zonder veel moeite bepaalde gewoonten aanleren of afwennen.  Allerlei hebbelijkheden steken echter de kop op als je onder een sterke psychische druk leeft.
  
3. OPTREDEN NAAR BUITEN TOE
zon in waterman
Als je echt jezelf (toch zoals jij dat ziet) bent, kom je over als een idealistisch, oorspronkelijk en menslievend mens, die krachtig zijn energie investeert in onorthodoxe, vernieuwende ideeën.  De manier waarop je de buitenwereld benadert, is enerzijds vriendschappelijk, anderzijds merkwaardig onpersoonlijk.  Tot je minder positieve eigenschappen behoren waarschijnlijk een neiging tot excentriciteit, fanatiek vasthouden aan onconventionele zienswijzen en een grillige manier van denken.  Anderen vinden misschien dat je een tekort aan beginselvastheid toont en te objectief, onpersoonlijk en neerbuigend bent.  Je bent vriendelijk en humaan.  Men mag je over het algemeen graag omdat je je met waar enthousiasme stort op al wat nieuw is en je volledig wil inzetten voor een meer leefbare maatschappij.  Je beschikt over een goede intuïtieve mensenkennis en je bent daardoor in staat met een ieder prettig om te gaan.  Alleen wordt je gauw ongeduldig als je te maken krijgt met mensen die te veel vasthouden aan de algemeen aanvaarde principes en niets van modernisering willen weten.
  
4. MANIER VAN DENKEN
merkurius in waterman
Je hebt een vindingrijke en evenwichtige geest, die in staat is de dingen goed te beoordelen.  Je beleeft genoegen aan verbondenheid met groepsactiviteiten of grote organisaties.  Je gedachtenpatronen hellen over tot humane, modernistische zienswijzen.  In je denken ben je uitgesproken rationeel en progressief.  Je houdt niet van zwevende, ongrijpbare zaken, maar je staat er wel voor open dat er dingen zijn die men - nog - niet kan bevatten met het verstand.  De vermenging van dit gevoel en een helder verstand kan zich uiten in een inslaand intuïtief inzicht in de dingen, maar evengoed leiden tot al te excentrieke zienswijzen.  Inventieve vermogens zijn waarschijnlijk wel aanwezig.  Verder ben je in staat om een ontwikkelingstrend te voorzien.  Je leeft als het ware al in de toekomst en vaak ben je je tijd ver vooruit.  Misschien beschouwt je omgeving je daardoor als revolutionair.  Je durft anders te denken dan je omgeving, en dat kan met zich meebrengen dat je soms radicaal tegen de draad ingaat.

Nuances.  Een en ander moet nog wat genuanceerd en aangevuld worden:

zon konjunkt merkurius
Dat er een nauwe band bestaat tussen je denken en je zelfbeleving, zagen we reeds eerder.  Vandaar waarschijnlijk dat je je eigen meningen zo belangrijk vindt.

merkurius opposiet uranus
Dit aspect wijst op een neiging tot extreme visies en ideeën.  Waarschijnlijk word je in hoge mate ongeduldig en geprikkeld als anderen je oorspronkelijke en vindingrijke ideeën niet begrijpen.  Plotselinge besluiten en invallen typeren je mentale instelling en communicatie-patroon.  Je verlangen naar mentale onafhankelijkheid en je geestelijke flexibiliteit kunnen soms te ver gaan.

maan in vissen
Je hebt een type geest dat dichterlijk en ontvankelijk is en een aangeboren verfijning bezit.  Waarschijnlijk laat je je in je denken te veel beïnvloeden door je dierbaren, je emoties, wat tot vaagheid en gebrek aan vastberadenheid leidt.  Je bent wel eens geneigd te veel aan te nemen op gezag.  Je grote beïnvloedbaarheid en openheid tov. je omgeving maakt dat je meningen vaak sterk gekleurd zijn door je omgeving.  Ook een gebrek aan realiteitszin kan voorkomen, want je denken is uitgesproken gevoelsmatig.  Gevoelswaarden en niet de harde feiten zijn voor jou doorslaggevend.  Het denken in het abstracte vlak ligt je dan ook beter dan in het concrete.  Je filosofeert wellicht graag over allerlei onderwerpen, zoals bv. over de zin van het leven en andere religieus-filosofische of romantisch-idealistische zaken.
 
5. INSTELLING T.O.V. DE MEDEMENS, RELATIES EN LIEFDE
venus in vissen
Bij jou worden reacties op liefde en genegenheid opgeroepen die zachtmoedig, begripsvol en bijzonder meedogend zijn.  Een te romantische instelling en een te grote geneigdheid om jezelf op te offeren, brengen anderen soms in de verleiding om misbruik van je te maken.  In het beste geval behoor je ongetwijfeld tot de meest vredelievende mensen.  Eigenbelang kan je zonodig volledig opzij zetten als het gaat om het algemene belang of het belang van iemand die in nood zit.  Jammer genoeg heb je weinig onderscheidingsvermogen waardoor je gemakkelijk in handen van profiteurs valt.  In het slechtste geval bestaat er een indolente instelling tov. de medemens.  Het kan je vaak allemaal erg weinig schelen.  Daardoor neem je het dan ook niet erg nauw met de eerlijkheid.  Je kan veel liefde geven, maar je verwacht daarvoor ook veel liefde terug.  Je bent vaak te goed van vertrouwen bij het aangaan van verbintenissen.  Pas als je enige malen lelijk je neus gestoten hebt, wordt je voorzichtig en vaak zodanig dat je liever vrijgezel blijft dan nog eens het risico te lopen dat het mis gaat, hoewel je in je hart dolgraag getrouwd wil zijn.  

In een relatie ben je vaak wat passief en laat je teveel aan je partner over.  Het komt wel eens voor dat je intimi verwaarloost voor het nastreven van het een of ander idealistisch doel.  Hoewel je van nature trouw bent, bestaat er toch een gevaar dat je door de knieën gaat voor een listige verleider die je een maximum aan romantiek weet voor te spiegelen.

Nuances.  Het bovenstaande moet nog wat genuanceerd en aangevuld worden:

venus konjunkt maan
Dat er een conflict bestaat tussen je vermogen om relaties aan te gaan en je emotionele behoeften, kwam reeds eerder aan bod.  Hierdoor heb je wellicht soms moeite om in relaties emotionele ondersteuning te krijgen of te geven.

venus driehoek neptunus
Dit aspect wijst op een verhoogd vermogen om subtiel, fantasierijk en idealistisch liefde en affectie te uiten, gekoppeld aan een opvallende meevoelendheid.  Een bijzonder gevoelige, romantische en ontvankelijke instelling in liefde en relaties, dus.

zon in waterman
Bij jou worden reacties op liefde en genegenheid opgeroepen die verstandelijk, kalm en bedaard zijn.  Als gevolg daarvan lijk je altijd rechtvaardig, ethisch en correct tegenover dierbaren, maar wek je misschien tegelijkertijd de indruk dat de diepe respons enigszins ontbreekt.  Het sociale gevoel en het verlangen naar sociale rechtvaardigheid zijn bij jou sterk ontwikkeld.  "Vrijheid, gelijkheid en broederschap" is je motto, iets waar je je actief wil voor inzetten.  Misschien zoek je echter naar een utopie en wil je maatschappelijke hervormingen die eenvoudig weg geen haalbare kaart zijn, bv. doordat je te weinig rekening houdt met de belangen van andere groepen of met de materiële consequenties die je plannen meebrengen.  Je ziet de liefde als een zuiver opgaan van het "ik" in het "jij".  Afkomst, vermogen, e.d. zijn onbelangrijk voor jou.  Het gaat je enkel om de persoonlijkheid van een partner.  Het mentale contact is voor jou het belangrijkste.  Over het algemeen ben je gesteld op mensen en waarschijnlijk heb je dan ook een grote schare van kennissen.  Kameraadschap is voor jou de enige basis voor een liefdesrelatie.  Je wil vrij zijn, ook in de relaties die je aanknoopt met de andere sexe, zonder echter daarom de eigen partner in je hart ontrouw te hoeven zijn.  Slechts een modern ingestelde partner zal dit kunnen begrijpen.

 
6. WIJZE VAN HANDELEN, HET DRIFTLEVEN EN OPKOMEN VOOR JEZELF

mars in stier
Kenmerken van je energiepatroon zijn: gerichtheid op het bereiken van welstand, volhardend, vastberaden, grote werkkracht, opvliegend, koppig.  Over het algemeen ben je veel te veel op je gemak gesteld om je door je driften te laten meeslepen, doch wanneer je getergd wordt, kan je je in ongekende hevigheid laten gaan, alles vernielend wat je in de weg komt.  In dergelijke omstandigheden ben je absoluut niet voor rede vatbaar.  Je wilskracht lijkt af en toe meer op boerse koppigheid.  Je bezwijkt gemakkelijk voor de "verleidingen des vlezes", zoals lekker eten en drinken.  Het duurt gewoonlijk enige tijd voor je voldoende opgewarmd bent om tot actie te komen.  Spreekt iets tot je gevoel, dan zet je je er ook met al je energie voor in zoals een op hol geslagen locomotief die niet tot stoppen te brengen is.  Onverschillig of het gaat om sport en spel of de strijd om het dagelijks bestaan, je weet altijd wel je mannetje te staan.  Je gaat niet gauw tot de aanval over, omdat je in je hart strijd een onnodige inspannende zaak vindt.  Wordt je echter getergd, dan kan je - tegen je gewoonte in- heftig reageren.

Nuances.  Het bovenstaande moet toch nog wat genuanceerd en aangevuld worden:

mars opposiet jupiter
Dit aspect wijst op een neiging tot overdrijven en te veel geven.  Tevens vertoon je een tendens om perioden van bovenmatige geestdrift op alle gebieden van activiteit door te maken.  Als je te veel hooi op je vork neemt, mag je niet verwonderd zijn dat zaken die zo goed uitzagen toch op niets uitlopen.

mars vierkant pluto
Dit aspect wijst op een neiging tot obsessieve en al te sterke reacties, veroorzaakt door onderdrukking van energieën.  Een "bazig" en soms meedogenloos karaktertrekje dat tot manipuleren en machtsmisbruik kan leiden.  Soms wordt je ook zelf het slachtoffer van een dergelijke instelling bij anderen, omdat je deze wellicht onbewust uitlokt.

zon in waterman
Het driftleven wordt door het verstand beheerst.  Je hebt niet alleen nieuwe ideeën, je voert ze ook uit.  In je enthousiasme gooi je heel wat gevestigde tradities omver, hetgeen men je soms uiterst kwalijk neemt.  Je wijze van handelen kan dusdanig excentriek worden, dat men je maatschappelijk niet meer aanvaardt en denkt dat "er een paar op de loop zijn".  Je wil vechten voor de verwezenlijking van je idealen, doch dat is gewoonlijk toch meer een strijd met woorden dan dat er echte klappen vallen.

maan in vissen
Waarschijnlijk ontbreekt het je dikwijls aan wilskracht (niet echter aan goede wil).  De motieven waaruit je handelt zijn vaak van altruïstische aard, voor het goede doel.  Voor jezelf heb je weinig nodig en je kan daarom bijzonder goed iets missen voor een ander.  Eigenbelangen worden dan op de tweede plaats gezet.  Je hebt een meer passieve, afwachtende instelling en het ontbreekt je vaak aan moed om eigen initiatieven te ontplooien.  Je houdt niet van vechten en je laat je gemakkelijk intimideren.

Cheiron in Waterman
Van de ene kant durft u de maatschappij waarin u leeft sterk bekritiseren, anderzijds hebt u wel de diepe wens om iets positiefs bij te dragen om ze te verbeteren.  U kan wel degelijk iets substantieels doen om uw medemens te verlichten en de maatschappij te laten ontwikkelen in een meer menselijke richting.  Schrijf boeken, breng uw originele ideeën over aan het publiek, of ga in de politiek of een of andere ideologische beweging.

Zon konjunkt Cheiron
U bent charismatisch en graag gezien.  Op een of andere manier geneest u de private wonden van de mensen rondom u, en ze verheerlijken u misschien zelfs daarvoor.  U bent zich niet altijd bewust van uw eigen kwaliteiten.