HOME.ASTROLOGIE.LENORMAND.RITUELEN SPREUKEN  EN MAGIE.CONTACT.BESTELLEN.
H

zon in kreeft
Je ervaart jezelf als een emotioneel iemand, die gevoelig is voor de subtiele manieren waarop mensen met elkaar communiceren.  Als de lucht bv. gevuld is met onplezierige gevoelens, dan voel jij dat.  Je beschermt je emotionele kwetsbaarheid door je terug te trekken; je gedachtenwereld is maar moeilijk te peilen voor de meesten.  Je hebt een sterk gevoel voor bescherming en verdediging dat vooral gericht is op de dichte kring rond je, huiselijke en emotionele veiligheid.  Je bent zeer gehecht aan die intieme kring en je zorgt ook goed voor hen, vooral dan op gevoelsvlak, dat ze zich geborgen voelen en dat je hun gevoelens niet kwetst.  Je hebt een grote behoefte aan emotionele steun die je als je je goed voelt ook aan anderen geeft.  Jij vindt het vooral belangrijk zeker te weten dat wat er ook gebeurt er voor je gezorgd wordt ; er toch altijd een beschermde plek is waar je naar terug kunt keren.  Je bent dan ook gesteld op vertrouwde dingen, de eigen vertrouwde omgeving, een veilig plekje waar je je terug kunt trekken, een thuis.  Zolang niets je emotionele geborgenheid bedreigt, voel je je goed, zeker van jezelf en doe je veel voor anderen, geef je hun met plezier de steun, liefde en verzorging waaraan je zelf zoveel behoefte hebt.  Wordt die emotionele geborgenheid echter wel bedreigd, dan trek je je in jezelf terug, wordt je overgevoelig onzeker en zelfzuchtig, alsof de hoeveelheid liefde en steun op deze wereld beperkt is en jouw deel verloren zou kunnen gaan.  Waarschijnlijk heb je een stille plek die alleen van jou is en waar je je als je er behoefte aan hebt terug kunt trekken om alleen te zijn met je gedachten.  Je bent eerder gereserveerd in het tonen van je diepere gevoelens, omdat je er eerst van overtuigd moet zijn dat de personen aan wie je iets laat blijken wel te vertrouwen zijn.
Nuances.  Wellicht moeten we bovenstaand beeld toch nog wat nuanceren en aanvullen:

zon opposiet saturnus
Een hard aspect tussen zon en saturnus kan teneerdrukkend en belemmerend werken.  Dat je je verantwoordelijkheden serieus neemt en de realiteit onder ogen ziet, is zeker positief.  Alleen moet je oppassen voor je neiging om de teugels te strak te houden, een te bekrompen standpunt in te nemen of bovenmatig voorzichtig te zijn uit angst of andere diepgewortelde remmingen.
zon opposiet uranus
Waarschijnlijk vertoon je van tijd tot tijd de neiging tot grillige, opstandige, koppige gedragspatronen, veroorzaakt door ongeduld en het opeisen van totale persoonlijke vrijheid.  Misschien drijf je je verlangen naar unieke zelfexpressie, originaliteit en onafhankelijkheid - op zich positieve kwaliteiten - af en toe toch wat al te ver door, namelijk zo ver dat je er in feite ook zelf nadeel van ondervind.
maan in weegschaal
Instinctief ben je vooral bezig met relatievorming en esthetiek.  Je bent hartelijk, warm en vriendelijk.  Je drang om aangenaam op mensen over te komen kan er echter ook toe leiden dat je gaat inschikken op momenten dat je eigenlijk voet bij stuk zou moeten houden.  Je bent bijzonder gesteld op rust en vrede en je houdt er helemaal niet van een of andere "strijd" met anderen te beginnen.  Onplezierige zaken laat je liefst zoveel mogelijk links laten liggen.  Zo weet je bv. heel goed hoe je hier en daar wat stroop moet smeren of een of ander handigheidje moet toepassen om onder allerlei onprettige en moeilijke situaties uit te komen.  Niettemin mogen mensen je graag, want je bent in de kern echt vriendelijk en beminnelijk.  Je vertoeft bij voorkeur in het gezelschap van een cohort vrienden.  Je vermaakt je uitbundig met muziek, dansen of gewoon lekker bij elkaar hangen.  Waarschijnlijk heb je ook een goede smaak en veel esthetisch gevoel.  Je hebt een uitstekend gevoel voor evenwicht en proporties.  Je wil je omringen met gracieuze, harmonieuze en stijlvolle dingen, want je houdt van mooie, sierlijke voorwerpen of fijne kwaliteitskleding.  Omdat je een afschuw hebt van grofheid en ongemanierdheid, hou je er een hoge standaard van sociale waarden en omgangsvormen op na.  Je bent diplomatiek en tactisch en je hebt een sterk gevoel voor evenwicht, rechtvaardigheid en eerlijkheid.  Ook in mentaal opzicht streef je naar evenwicht en rechtvaardigheid.  Daarom neem je graag alle punten in overweging voor je een beslissing neemt.  Je denkt bij voorkeur zolang mogelijk na over iedere keuze en weegt de gezichtspunten langdurig tegen elkaar af.  Wanneer echter eenmaal een besluit genomen wordt, gebeurt dat meestal rechtvaardig en weloverwogen.  Je neemt zorgvuldig beslissingen, want je houdt niet van overhaaste conclusies.  Dat kan heel nuttig zijn, maar het kan ook resulteren in besluiteloosheid, zodat de gelegenheid tot handelen verloren gaat.  Iedere keuzemogelijkheid ziet er zo goed uit, dat je maar moeilijk kunt beslissen.  Als twee gezichtspunten botsen, geef je de voorkeur aan compromissen en combinaties van beide boven de verwerping van een van de twee.  Je bent in je opvattingen gematigd en nooit extreem, behalve als het om je principes (als eerlijkheid en rechtvaardigheid) gaat, want op dat gebied kan je erg onbuigzaam zijn.
ascendant in maagd
Je komt over als een onderzoekend, kritisch, analytisch en praktisch ingesteld persoon, die ervan houdt om orde in de chaos te scheppen.  Je wereld onderwerp je aan een microscopische analyse, waarbij je hoge maatstaven hanteert, want je streeft naar perfectie, tot in de details.  Soms ga je dan ook zo in onbeduidende details op dat je het belang van het geheel uit het oog verliest; onvoldoende onderscheid maakt tussen essentie en bijkomstigheden.  Je bent niet snel tevreden en je twijfelt vaak of je wel met alle factoren, alle facetten van een zaak voldoende rekening gehouden hebt.  Hierdoor kan je je misschien onzeker gaan gedragen of moeilijk tot beslissingen komen.  Je bent zeer nauwgezet in wat je doet, besteedt veel aandacht aan details en doet de dingen behoedzaam, zorgvuldig en efficiënt.  Het gevolg is dat jouw werk veel zorgvuldiger is dan andermans.  Als je weet dat je iets niet goed kunt doen, dan begin je er waarschijnlijk helemaal niet aan.  Je vindt dat je op het gebied van doelmatigheid, ordelijkheid en ook op andere gebieden aan bijzonder hoge maatstaven moet voldoen.  Ook jezelf en je persoonlijkheid bekijk je nogal kritisch, en je neigt ertoe om het belang van je kleine foutjes en gebreken te overschatten, vandaar dat je misschien aan jezelf gaat twijfelen.  Van anderen verwacht je dat ze even hoge waarden nastreven en dientengevolge ben je al snel teleurgesteld als dat niet zo blijkt te zijn - menige maagd geeft niets om een romantisch avontuurtje en blijft liever vrijwillig ongetrouwd; er is immers niemand die aan hun maatstaf van perfectie kan voldoen.  Misschien ben je nogal geneigd tot het bekritiseren van andere mensen en hun prestaties.  Wanneer je echter bij het beoordelen van je eigen en andermans prestaties voldoende onderscheidingsvermogen ontwikkelt, kan je je ontpoppen tot een opbouwend criticus.  Je beschikt waarschijnlijk over een uitstekend analytisch intellect en het bijbehorende kritisch vermogen.  Je wil zoveel mogelijk over de wereld leren en je belangstelling gaat hierbij vooral uit naar praktische vaardigheden.  Je functioneert waarschijnlijk best in een beroep dat op een of andere manier met dienstverlening te maken heeft, want je helpt graag anderen.  Het feit dat je nuttig bent, geeft je een prettig gevoel.  Je kunt je eigen dingen opzij zetten om iemand die je graag mag te helpen, zodat hij of zij kan doen wat hij of zij graag wil.  Andere mensen zullen je hierom waarderen.  Desondanks ben je veel te praktisch en te verstandig om een martelaar van je te laten maken.  Wanneer er overmatig en onredelijk veel van je wordt gevraagd, weiger je zonder aarzelen.  Omdat je "werken" (niet enkel op beroepsvlak) belangrijk vindt en respecteert, zal je je bv. veel moeite getroosten een vriend aan werk te helpen, maar zelden een vinger uitsteken om iemand te helpen die in moeilijkheden geraakt is door eigen schuld, bv. omdat hij weigert te werken.  Maagden zijn ook wel gesteld op materiële vooruitgang en status.  Kletsen of roddelen over anderen die er qua uiterlijk een minder hoge standaard op na houden kan voorkomen.  Misschien kijk je ook wel altijd op de etiketjes om te zien of een artikel wel van een respectabele firma komt.  Halfslachtig werk komt er bij jou niet door.  Hoewel je niet gauw met geld smijt, doe je hierdoor toch soms grote uitgaven zodat je "bezuiniging" eigenlijk niet veel uithaalt.  Van zijn beste kant toont maagd zich in zijn doelmatigheid en schitterende werkprestatie.  Soms leidt dit echter tot een versmalling van het blikveld, nl. wanneer je over niets anders praat en je voor niets anders interesseert dan je werk.  Misschien ben je ook geneigd om je overmatig bezorgd te maken over je gezondheid en allerlei lichamelijke kwaaltjes.  Waarschijnlijk is dit nergens voor nodig en ben je even gezond als ieder ander.  Je moet er wel op letten dat je je gezondheid niet ondermijnt door overmatig piekeren, zorgen, ergernis of overwerk.
2. GEVOELSLEVEN, GEWOONTEVORMING
maan in weegschaal
Je reacties op emotionele prikkels geven blijk van een hoge gevoeligheid voor de denkwijzen en reacties van anderen, met name die van een partner.  De emotionele afhankelijkheid van je intimi is zo groot, zodat je je vaak te gemakkelijk door hen laat beïnvloeden.  Je hebt een sterk, doch weinig diepgaand gevoelsleven.  Kleinigheden brengen je direct uit je emotionele evenwicht.  Je hebt medegevoel met anderen, maar je wil liever niet geconfronteerd worden met al te grote ellende, waar je dagenlang van streek van kan zijn.  Je zoekt het mooie in het leven, niet het afzichtelijke.  Het kost je weinig moeite om je een goede gewoonte eigen te maken als je ziet dat je daardoor het leven kan veraangenamen.  Het afwennen van slechte gewoonten kost je echter veel moeite omdat je dat afwennen op zich als onaangenaam ervaart en onaangenaamheden zijn nu juist dingen die jij steeds probeert te voorkomen.  Je gebrek aan weerstand zorgt ervoor dat je gemakkelijk in excessen vervalt.
Nuances.  Wellicht moeten we bovenstaand beeld toch nog wat nuanceren en aanvullen:
maan driehoek merkurius
Dit aspect wijst op een verhoogde capaciteit om emoties onder woorden te brengen ten einde een betere verstandhouding met anderen tot stand te brengen.  Wat je denkt komt gewoonlijk goed overeen met wat je voelt.  In je denken of in gesprekken met anderen, hou je meestal automatisch rekening met gevoelsaspecten.
maan driehoek venus
Dit aspect wijst op een verhoogde capaciteit tot reageren, harmonie en ongedwongenheid in emotionele reacties.  Je hebt een innemende persoonlijkheid, doordat je emotionele beleving enerzijds en je vermogen tot het tonen van liefde en genegenheid anderzijds, goed bij elkaar aansluiten.  Hierdoor geef je op emotioneel vlak anderen gemakkelijk wat ze nodig hebben.  Anderzijds sta je ook open voor wat anderen je op dat gebied te bieden hebben; je ontvangt dus gemakkelijk ondersteuning en zorg.
maan vierkant neptunus
Dit aspect wijst op een neiging om problemen te negeren of ervoor op de loop te gaan.  Dit kan van tijd tot tijd verwarde en chaotische situaties in je emotionele relaties veroorzaken.  Je grote gevoeligheid en openheid voor externe invloeden, zijn vanzelfsprekend positieve kwaliteiten, maar ze kunnen je van tijd tot tijd ook parten spelen.  Wellicht vlucht je liever in rooskleurige dromen dan dat je werkelijk onder ogen ziet hoe je je emotionele behoeften kan bevredigen.  Dat je verwachtingen niet steeds kloppen met reële gevoelens en reacties, je zelfbedrog dus, kan aanleiding geven tot misverstanden en verwarring met je intimi.
zon in kreeft
Bewust zie je jezelf als iemand wiens reacties op emotionele prikkels erg diep gaan en vaak gericht zijn op huiselijke omstandigheden.  Krachtige intuïties leiden je gedrag en zorgen voor een ogenschijnlijk zelfvertrouwen dat door intimi niet gemakkelijk begrepen wordt.  Je hebt een rijk gevoelsleven.  In positieve zin komt dit tot uiting in medegevoel met anderen; in negatieve zin wordt het een overgevoeligheid t.o.v.  het eigen ik.  Je raakt snel ontroerd als je ellende ziet en je raakt snel in de zevende hemel als men je op de romantische toer benadert.  Je bent gauw op je teentjes getrapt.  Een onschuldig plagerijtje zie je al gauw als een aanval op jezelf.  Je kan heftig emotioneel reageren, doch dat is meestal een "storm in een glas water".  Gewoonlijk kruip je in je schulp, dromend hoe mooi het leven zou kunnen zijn als men wat meer medegevoel had met elkaar.  Voorwerpen die een gevoelsmatige, sentimentele betekenis voor je hebben, bewaar je lang; van oude meubelen tot prentbriefkaarten.  Je verzamelt graag en je kan moeilijk afstand van iets doen, omdat elk stukje feitelijk zijn eigen geschiedenis heeft die nauw met je leven verweven is.  Je vindt het heerlijk om herinneringen op te halen.  Je bent sterk onderhevig aan stemmingen.  Je bent dan ook een echt gewoontedier en de kans zit erin dat je de slaaf wordt van je gewoontes.  Je vlucht af en toe in een droomwereld om de hardheid van het dagelijks leven te ontwijken.
ascendant in maagd
In je optreden naar buiten toe, kom je over als iemand wiens reacties op emotionele prikkels meer op dienstbaarheid aan anderen gericht zijn dan op demonstratief vertoon.  Bij jou wordt de scherpte van zowel via de geest als via de zintuigen verkregen indrukken verhoogd, maar ook door koelheid verhuld.  Je gevoelens worden geheel en al beheerst door je nuchtere verstand.  De censuur op het spontaan uiten van je gevoelens is dikwijls bijzonder sterk, waardoor je vaak koud en ongeëmotioneerd lijkt.  Vaak echter voel je je gewoon te verlegen om je gevoelens vrijelijk te uiten.  Je beschikt over een uitstekende zelfcontrole en je komt niet zo gauw tot sleurgewoonten.  Je kan bewust een bepaalde gewoonte aanleren als daar een noodzaak toe bestaat en je er het verstandelijk het nut van inziet bv. om te besparen.
3. OPTREDEN NAAR BUITEN TOE
ascendant in maagd
Je komt over als een bescheiden, gevoelig, gereserveerd mens, die het beste functioneert in een werksfeer.  De manier waarop je de buitenwereld benadert, is praktisch en kritisch.  Tot je minder positieve trekken behoren waarschijnlijk een neiging tot vitterij en te veel aandacht aan details schenken.  Anderen beschouwen je misschien als pietluttig, ontoeschietelijk en een grote twijfelaar.  In je optreden naar buiten toe maak je vaak een wat onzekere en verlegen indruk, vooral wanneer het contact een meer persoonlijk karakter draagt.  In zakelijke contacten of op wetenschappelijk gebied voel je je meer op je gemak en in staat scherp "to the point" elk object te bezien.  Een echte gezelligheidsmens ben je waarschijnlijk niet, vooral omdat er zoveel nuttiger zaken te doen vallen.  Erg hartelijk lijk je niet, hoewel je het meestal wel goed meent.  Een zeker wantrouwen tov. de medemens maakt je zo voorzichtig.

Nuances.  We moeten bovenstaand beeld toch nog wat nuanceren en aanvullen:
ascendant vierkant merkurius
De verbale en mentale expressie van je persoonlijkheid tegenover anderen en ook het vermogen om naar anderen te luisteren; de waarneming, spelen bij jou een belangrijke rol.  Over het algemeen zijn dit zaken waar je veel energie in steekt en waar je het soms wat moeilijk mee hebt.  Het zijn echter ook gebieden waarop je veel kan bereiken.  Dit kan zich bv. uiten als vlot een standpunt bepalen t.a.v. anderen, graag een praatje maken en persoonlijk contact zoeken, maar soms ook kritiek leveren op anderen, roddelen, anderen in diskrediet brengen.

ascendant vierkant venus
Voor jou is het heel belangrijk om voor anderen aantrekkelijk te zijn, genegenheid en vriendschap te ervaren, harmonie in je omgeving te bewerkstelligen.  Over het algemeen zijn dit zaken waar je veel energie in steekt, maar waar je het soms wat moeilijk mee hebt.
ascendant opposiet mars
Dit aspect wijst op een verhoogd vermogen om oppositie in je omgeving te weerstaan.  Dit maakt dat je je zeker niet laat doen en assertief, soms zelfs wat agressief voor jezelf en wat je juist vindt opkomt.  Ga je hierin te ver, iets waar je wel toe neigt, dan geeft je strijdlust soms heftige ruzies en conflicten tot gevolg.
zon in kreeft
Als je echt jezelf (toch zoals jij dat ziet) bent, kom je over als een ontvankelijk, gereserveerd en emotioneel mens, die in de grond huiselijk en conventioneel ingesteld is.  De manier waarop je de buitenwereld benadert, is vasthoudend en sensitief.  Tot je minder positieve trekken behoren waarschijnlijk een neiging tot humeurigheid en overgevoeligheid voor indrukken, de tendens om alles van de sombere kant te bekijken.  Anderen zijn wellicht van mening dat je soms als een domper kan werken.  Een echt society-type ben je niet.  Je prefereert de veilige, vertrouwde kring.  In je optreden lijk je soms wat koel en gereserveerd, maar dat komt eerder door je verlegenheid of doordat je liever onopvallend blijft, dan door gebrek aan medegevoel, want dat heb je juist wel.

maan in weegschaal
Instinctief kom je over als een laconiek, objectief mens, die houdt van contacten en gewoonlijk wordt beschouwd als rechtvaardig en onpartijdig.  De manier waarop je de buitenwereld benadert, is in wezen aangenaam en eerlijk.  Tot je minder positieve trekken behoren waarschijnlijk een neiging tot een te grote objectiviteit, tot inconsequenties, alsmede tot het nastreven van zelfzuchtige belangen.  Anderen beschouwen je misschien als te frivool en oppervlakkig.  Je maakt niet gauw ruzie.  Je toont je naar buiten toe altijd van je meest charmante kant en je zal - desnoods met een paar traantjes - de ander proberen te vermurwen om jou toch ook aardig te vinden.  Op feestjes ben je meestal het middelpunt en draag je je er je steentje toe bij om de algemene feestvreugde te verhogen.
 
4. MANIER VAN DENKEN
merkurius in tweelingen
Je hebt een snelle, schrandere en uitzonderlijk veelzijdige geest.  Je denkactiviteit is echter nogal rusteloos en soms te oppervlakkig.  Het is nodig meer evenwicht en concentratie te ontwikkelen bij mentale inspanningen.  Je bent heel vaardig in contacten leggen, communicatie en het verwerven van kennis.  Je gedachtengang is levendig en beweeglijk en vaak zo snel dat een ander moeite heeft om het bij te houden.  Je bent een geboren spreker die gevat kan antwoorden en die niet gemakkelijk voor een gat gevangen kan worden.  In het debatteren ben je een ware meester en je kan zoveel verschillende punten tegelijkertijd naar voren brengen, dat je je opponent met een mond vol tanden laat staan.  Je bent bijzonder ruim van opvattingen.  Alles heeft feitelijk je interesse en daardoor sta je ook open voor tegengestelde zienswijzen.  Wel gaat de grote oppervlakte van je kennis vaak gepaard met een gebrek aan diepgang.  Je interesseert je alleen voor de grote lijn en je behoudt slechts datgene wat je voor jezelf bruikbaar vindt.

Nuances.  Een en ander moet nog wat genuanceerd en aangevuld worden:
merkurius driehoek maan
Dat je denken en je voelen over het algemeen goed samengaan, zagen we reeds eerder.  Vandaar dat je waarschijnlijk graag en makkelijk over je gevoelens praat en je in denken en spreken steeds met de gevoelskanten rekening houdt.

merkurius konjunkt venus
Dit aspect wijst op een verhoogd vermogen om innemend en ongedwongen meningen en ideeën over te dragen.  Je bent expressief in je vermogen om liefde en affectie kenbaar te maken of esthetische gedachten te uiten.  Een talent om te scheppen, kunstvaardigheid kunnen voorkomen.  Je denken wordt eerder door overwegingen van schoonheid en harmonie beïnvloed dan door strikte logica.  Een te grote hang naar pleziertjes, het geneigd zijn om al te luchthartig te denken en te communiceren of een zekere ijdelheid in contacten, kunnen misschien af en toe voor wat probleempjes zorgen.

merkurius vierkant mars
Dit aspect wijst erop dat je van tijd tot tijd waarschijnlijk neigt tot al te haastige mentale reacties, met kans op twistziek optreden en scherpe opmerkingen.  Dit maakt je soms voorbarig, eigenzinnig en prikkelbaar.  Er kan sprake zijn van een ware hang naar discussiëren en debatteren, die af en toe ontaard in ruzie zoeken.  Anderzijds beschik je zeker over een krachtig, vurig en beslist denk- en communicatief vermogen en de vastbeslotenheid om je eigen ideeën uit te voeren.

zon in kreeft
Je hebt het type geest dat zo sterk emotioneel georiënteerd en ontvankelijk voor de ideeën van anderen is, dat het zijn helderheid zou kunnen verliezen in een zee van gevoelens.  Je geest is eerder passief, maar vaak ook mediamiek, waardoor je vaak beter leert door naar anderen te luisteren dan door zelf te denken.  Je denken wordt door gevoelens beheerst.  Nuchtere, harde feiten verstoren alleen maar je illusies en je zou ze daarom liefst vermijden.  Logica is waarschijnlijk dan ook je sterkste zijde niet.  Over het algemeen is je geheugen goed en leerstof die tot het gevoel spreekt onthou je waarschijnlijk best.  Je bent in staat tot abstract denken en je hebt een goede intuïtie.

maan in weegschaal
Je hebt een type geest dat aan de oppervlakte evenwichtig en positief overkomt, maar daaronder dikwijls besluiteloos is en voortdurend twijfelt.  Je beschikt over het vermogen om goed het voor en tegen van een bepaalde zaak te overwegen om zo tot een zo rechtvaardig mogelijk oordeel te komen.  Daarom ben je steeds bereid naar de mening van anderen te luisteren en kan je je eigen mening opgeven als je de redelijkheid van de argumenten van de ander inziet.  Wanneer de ander geen gelijk heeft, zal je proberen hem op een tactvolle wijze je eigen standpunt te laten zien, zonder dat iemand "gezichtsverlies" leidt.  Je wil geen ruzie.  Je bent vlot tot een compromis bereid.  Waarschijnlijk ben je een vlot spreker die op een vriendelijke en overtuigende wijze zijn standpunten naar voren weet te brengen en die veelal, door zelfs water in de wijn te doen, de ander ertoe kan overhalen om tot een overeenstemming te komen.  Bekrompen ben je beslist niet.

ascendant in maagd
Je hebt een type geest dat logisch en praktisch is en beheerst wordt door een grote dosis gezond verstand.  Problemen zijn dat je er een afkeer van hebt om je lang genoeg te concentreren om onderwerpen onder de knie te krijgen en een neiging om te analytisch te zijn.  Je verstand is nuchter, kritisch en analytisch.  Alles wordt zorgvuldig uitgeplozen om het kaf van het koren te scheiden en alleen datgene wat praktische waarde heeft wordt overgehouden.  Je vermogen om tot een synthese te komen en losse delen zinvol samen te voegen tot een groot geheel is echter gering.  Daarvoor ontbreekt je de fantasie, de nodige ruime en overkoepelende visie.  Het gevaar bestaat dat je verstandelijke kennis gaat overwaarderen, zodat je eigenlijk met oogkleppen door het leven loopt, daarbij alleen ziend wat je verstandelijk kan verklaren en al het andere eenvoudig weg redenerend.
 
5. INSTELLING T.O.V. DE MEDEMENS, RELATIES EN LIEFDE
venus in tweelingen
Bij jou worden reacties op liefde en genegenheid opgeroepen die luchtig, charmant en expressief zijn.  Er is sprake van een dusdanig nimmer aflatend verlangen naar afwisseling en intellectuele stimulering, dat het voor jou vrijwel onmogelijk is je volledig aan een persoon te houden.  Je hebt een grote behoefte aan intellectuele contacten met je medemens en je ontbreekt dan ook zelden in het gezelschapsleven.  Jij bent het ook die in dat gezelschap vaak de boventoon voert.  Waarschijnlijk heb je dan ook heel wat vrienden en kennissen.  In het liefdesleven ben je wat oppervlakkig, ja zelfs vlinderachtig en kan je je moeilijk aan een vaste partner houden.  Je kan uitstekend flirten en je bestudeert graag allerlei boeken die met het sexuele leven te maken hebben van de Kama Soetra tot Kinsey toe.  In de omgang met een partner ben je hoffelijk en charmant, doch vooral in de jeugd is (was) het meer het erotische avontuur dat je trekt (trok) dan dat er van ware liefde sprake is (was).  Je neiging om meerdere partners te hebben, kan ertoe leiden dat je liever niet huwt; driehoeksverhoudingen en partnerruil komen in een eventueel huwelijk nogal eens voor.

Nuances.  Het bovenstaande moet nog wat genuanceerd en aangevuld worden:
venus driehoek maan
Dat je vermogen om relaties aan te gaan harmonisch samengaat met je emotionele behoeften, kwam reeds eerder aan bod.  Dit aspect maakt het je wellicht gemakkelijker om emotioneel bevredigende relaties aan te gaan.

venus konjunkt merkurius
Dat je manier van communiceren en denken goed overeenstemt met je vermogen om relaties aan te gaan, zagen we reeds eerder.  Een heel gunstig aspect voor het aangaan van bevredigende en stimulerende contacten.
venus vierkant mars
Dit aspect wijst op een verhoogd vermogen om warm te reageren in relaties, gepaard met grotere zinnelijkheid.  Een innemend karaktertrekje als je oppast voor je neiging om al te krachtig of veeleisend op te treden; iets waardoor je problemen met persoonlijke relaties zou kunnen ondervinden.
zon in kreeft
Bij jou wordt eerder een diepe sentimentaliteit ten aanzien van alle vormen van liefde en genegenheid opgeroepen dan een vurig betuigen van elk van beide.  Je intimi omring je met warme moederlijke zorg.  Ook zelf heb je een grote behoefte aan geborgenheid.  Een en ander kan leiden tot een zeker mate van bovenmatige afhankelijkheid van je dierbaren.  Wetend hoe kwetsbaar je zelf bent, kies je je vrienden met zorg.  Je bent meelevend en hulpvaardig als men een beroep op je doet, doch je bent vaak te verlegen om zelf hulp aan te bieden.  Je bevindt je het liefst in gezelschap van gelijkgestemde naturen en je moet niets hebben van agressieve mensen.  Niettegenstaande je erg op je hoede bent, kan je toch gemakkelijk een prooi worden van bedriegers.  Liefde speelt een belangrijke rol in je leven, waarmee echter vooral de gevoelsmatige gebondenheid aan je partner wordt bedoeld.  Je verlangt ernaar "fatsoenlijk" getrouwd te zijn, maar je bent soms te verlegen om de ander duidelijk te maken dat je hem of haar sympathiek vindt.  Misschien kom je daardoor pas laat tot een huwelijk of blijf je uit verlegenheid vrijgezel, terwijl je in je hart hunkert naar een gezellig gezinsleven.
maan in weegschaal
Bij jou worden reacties op liefde en genegenheid opgeroepen die een ongebruikelijk mengsel van intellectuele waardering en romantisch gedrag zijn.  Zelf spreid je een aangeboren vriendelijkheid en hoogstaande normen ten toon, hoewel je soms al te zeer op uiterlijkheden vertrouwt.  Als echt "gezelschapsdier" kan men je overal vinden waar mensen gezellig bij elkaar zijn.  Je bent wel erg vriendelijk, doch zelden werkelijke kameraden.  Een vriend in nood zal je heus wel even willen helpen, maar het moet niet al te lang duren.  Vooral wil je niet met ellende te maken hebben omdat dit je uit je evenwicht brengt als je zou ontdekken dat je, als mens, dezelfde risico's loopt als de ander.  Voor jou moet het leven alleen maar rozegeur en maneschijn zijn.  Je wil eenvoudig geen narigheid zien.  Zonder Liefde (met een hoofdletter) kan je niet Leven (weer met een hoofdletter).  Je bent gauw verliefd, maar over het algemeen ben je niet erg standvastig in je liefdes.  Het huwelijk is je ideaal, gezien vanuit het oogpunt van gezelligheid, maar je ziet het vaak te idealistisch.  Je flirt graag en je bent beslist niet preuts.  Graag zou je willen leven als doornroosje en wakker gekust worden door een nobele prins.  Je hoopt dat ook in jouw leven het "...en ze leefden nog lang en gelukkig" waarheid zal worden.

ascendant in maagd
Bij jou wordt een neiging opgeroepen om gevoelens van liefde en genegenheid te analyseren, wat kan leiden tot scherpe kritiek op geliefden.  Daarin schuilt een gevaar, omdat het ertoe kan leiden dat de partner zich voortdurend zowel verlegen als geremd voelt in het uiten van genegenheid.  Daartegenover staat dat je een realistische levenskijk hebt en de mensen ziet zoals ze zijn.  Je ontdekt gauw de goede en minder goede kanten van de ander en je staat vlug met kritiek klaar.  Op gebied van de liefde maak je dan ook vaak een koude indruk.  Je bent veel te (zelf)kritisch ingesteld om lang werkelijk verliefd op iemand te blijven.  Je ontdekt zo gauw de menselijke gebreken van die ander.  Misschien trouw je pas laat en dan bij voorkeur met iemand met wie je een goed mentaal contact hebt.  Ook een zakelijk huwelijk behoort tot de mogelijkheden, of blijf je misschien liever ongehuwd omdat je het nut van een boterbriefje niet inziet ? Verlegenheid kan ook een factor zijn, waardoor je moeilijk tot een dieper gevoelscontact komt.
 
6. WIJZE VAN HANDELEN, HET DRIFTLEVEN EN OPKOMEN VOOR JEZELF
mars in vissen
Kenmerken van je energiepatroon zijn: energie niet constant, emotioneel, kwetsbaar, diplomatiek, neiging tot zich terugtrekken in een fantasiewereld.  Waarschijnlijk ontbreekt het je dikwijls aan wilskracht (niet echter aan goede wil).  De motieven waaruit je handelt zijn vaak van altruïstische aard, voor het goede doel.  Voor jezelf heb je weinig nodig en je kan daarom bijzonder goed iets missen voor een ander.  Eigenbelangen worden dan op de tweede plaats gezet.  Je hebt een meer passieve, afwachtende instelling en het ontbreekt je vaak aan moed om eigen initiatieven te ontplooien.  Je houdt niet van vechten en je laat je gemakkelijk intimideren.  Het liefste ga je problemen uit de weg en probeer je de gerezen moeilijkheden te sussen en in de minne te schikken, waarbij je bereid bent om veel water in je wijn te doen.  Vaak ben je te goed van vertrouwen, waardoor het bijzonder gemakkelijk is om je in een valstrik te laten lopen.  Je bent een meester in het "elastisch terugtrekken om tactische redenen", zoals men dat in militaire kringen zou noemen.

Nuances.  Het bovenstaande moet toch nog wat genuanceerd en aangevuld worden:
mars vierkant merkurius
Over de band tussen je manier van denken, communiceren en de wijze waarop je voor jezelf opkomt, hadden we het reeds eerder.  Dat heftige woordenwisselingen hiervan het gevolg kunnen zijn, wist je dus eigenlijk al.
VOLLEDIGE
GEBOORTE HOROSCOOP
ANALYSE
H
H
geboren tussen 22 juni en 24 juli

gevoelig, verzorgend, wisselvallig
humeurig, gastvrij, huiselijk
sentimenteel, afhankelijk, schuchter
kwetsbaar, zelfmedelijdend, overgevoelig
Terug.